Resultater

Oppslutningen om og resultatene av golfopplegget til Golf som Terapi har klart overgått de forventningen man hadde ved starten i 2004. De positive resultatene er bl.a. blitt bekreftet gjennom to professorale rapporter fra h.h.v. 2017 og 2018 som begge ble finansiert av Extrastiftelsen etter anbefaling fra Rådet for psykisk helse.

Den første rapporten (se link) ble utarbeidet av professor i psykiatri Alf A. Dahl som tok for seg brukere, institusjoner og golfklubber som har vært eller er med i golf-opplegget. Denne kvantitative analysen konkluderte med at GsT «åpnet nye dører» for brukerne. I betydelig grad har opplegget bidratt til at mange har kommet seg tilbake til skolebenken eller ut i/tilbake til arbeidslivet, eller i alle fall fått en bedret livskvalitet.

Den andre rapporten er en kvalitativ studie gjennom dybdeintervju av 12 av brukerne som hadde vært med i den kvantitative rapporten. Denne studien ble gjennomført av professor dr. polit. Ellen Karine Grov ved Fakultetet helsefag, Høgskolen i Oslo. Oppsummert har deltagerne beskrevet sine erfaringer fra GsT-opplegget som meget positive, og ikke minst bidratt til »å skape en ny retning i livet» for dem. En engelsk versjon av studien foreligger i en vitenskapelig artikkel som i april 2019 er akseptert for publikasjon i tidsskriftet: Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services.

En ny bekreftelse på gode resultater kommer fra en første utredning i mai 2019 i forbindelse med nevnte 5-års samarbeidsavtale som Tyrilistiftelsen og GsT inngikk i 2018. Konklusjonen var bl.a. at den gode sosiale samhandlingen var en meget viktig del for trivselen i GsT-prosjektet.

Nye utfordringer

Den positive utviklingen for GsT ha medført en tilleggsutfordring når det gjelder de brukerne som er blitt tent på golf og som ønsker å videreføre aktiviteten etter oppholdet i behandlingsinstitusjonen.

En forespørsel til forskjellige golfklubber rundt i landet har bekreftet at de gjerne tar imot brukere som medlemmer. Det er imidlertid helt forståelig at også GsT-brukere må betale en viss årskontingent for å kunne bli medlemmer.

Dessverre er det en kjensgjerning at flesteparten av brukerne har en dårlig økonomi, og flere klubber har i slike tilfeller akseptert juniorkontingenter i en overgangsperiode. Noen klubber har løst utfordringen ved å tildele brukerne visse arbeidsoppgaver på golfbanen som innebærer at de får fri spilleadgang. I enkelte klubber har dette medført prøveansettelse via NAV-midler som er blitt videreført til fast ansettelse på grunn av brukernes engasjement og dyktighet.

Utover dette klubbtiltaket mangler det foreløpig et egnet opplegg som kan hjelpe brukere som søker en golfklubb der de bosetter seg.

Videreføring via en kontaktsentral og et støttefond

Med bakgrunn i golfklubbenes positive engasjement, har GsT i 2019 startet arbeidet med å etablere en kontaktsentral for brukere som er i ferd med å forlate en behandlingsinstitusjon, og som ønsker å ha med seg golf som en viktig del i sitt videre liv. Hensikten er at så vel institusjoner som brukere kan vite hvor de skal henvende seg for å få hjelp til å finne riktig golfklubb.

En klar forutsetning for etablering av en kontaktsentral er at GsT har muligheter for å kunne yte en viss «førstehjelp» til brukere som måtte være i en vanskelig økonomisk situasjon i en begynnerfase. Det bør kunne påregnes en viss støtte fra lokale NAV-kontorer i en slik sak, men det vil også bli søkt våre samarbeids-partnere om bistand til etablering av et støttefond i denne sammenheng.