Hovedmålsettingen er at golf skal bli et godt behandlings- og aktivitetstilbud for mennesker med psykiske lidelser. Vi ønsker å skape et grunnlag for brukerne til å få en bedre fysisk og psykisk helse .

En tilhørende viktig målsetting er at brukerne skal få en mestringsopplevelse og et innpass til et sosialt nettverk som kan bidra til at de får lyst og evne bl.a. til å begynne på skolen igjen, eller komme seg ut i/tilbake til arbeidslivet.

1

 Deltagere

Brukerne rekrutteres fra psykiatriske behandlingsmiljøer innen så vel primær- og spesialisthelsetjenesten som fra private institusjoner og attføringsbedrifter. Vi henvender oss til personer med lidelser av ulik art og grad, og brukerne representerer begge kjønn og alle aldersgrupper.

I utgangspunktet kontakter Golf som Terapi en psykiatrisk institusjon og gir et tilbud om deltagelse i prosjektet. Frem til 2009 henvendte man seg stort sett til behandlingsmiljøer i Oslo og Akershus. Etter hvert er imidlertid tilbudet blitt utvidet til institusjoner i Østfold og Vestfold, samt i Stavanger-området og på Jæren.

I juni 2014 fattet styret i Gjensidigestiftelsen et vedtak om å støtte Golf som Terapi på veien til en utvidelse av virksomheten til ytterligere deler av landet. I vedtaket fastslo stiftelsen at den vil finansiere etableringen av 12 nye grupper i perioden 2014 – 2016. Hver gruppe fikk støtten i 2 år og Golf som Terapis oppgave var å sette det hele i gang, drifte gruppene i toårsperioden – i samarbeid med en lokal golfklubb – samt ikke minst å arbeide for en videreføring basert på lokal finansiering.

I 2014 ble det etablert grupper i Bodø, Trondheim, Hamar, Fredrikstad og Sarpsborg. I 2015 ble det startet ytterligere 5 grupper fra institusjoner i Molde, Ålesund, Lillehammer, Kongsvinger og Drammen. I 2016 ble de 2 siste gruppene satt i gang i Skien og Stavanger.

Opplegg

Det etableres grupper på 6 – 10 brukere inklusive en eller to ledere fra den deltagende institusjonen. Gruppene tas hånd om av velegnede golftrenere på golfbane og treningsfelt om sommeren, og på avanserte golfsimulatorer innendørs om vinteren. Opplæringen finner sted 2 – 3 timer en gang i uken på årsbasis og varigheten er fra 1 til 2 år. Kostnadene pr. gruppe pr. år beløper seg til pluss/minus kr. 40.000.

Nærmere 1000 brukere har vært eller er i dag med i prosjektet. Av de som er ferdige har over 70% oppnådd bevis på at de er godtatt for spill på golfbaner. De resterende knappe 30% har falt fra av forskjellige årsaker, hvorav mangel på interesse ikke har vært en dominerende faktor. Ca. halvparten er blitt eller ønsker å bli medlemmer i en golfklubb.

Hva gjør opplegget med brukerne?

Et viktig element i golfopplegget er at det stimulerer til et godt sosialt fellesskap. Det at man har en helårs «møteplass» har vært av vesentlig betydning for den målgruppen man her henvender seg til. Golf er en «snill» sport med en romslig aktivitetsarena, og med anledning for individuell tilrettelegging. Ved å vekke interessen for golf hos brukerne, vil man oppnå at brukerne kommer seg ut, at de får økt fysisk aktivitet, mestring, sosial tilknytning til et idrettsmiljø, og ved dette også en bedre fysisk og psykisk helse. Vår erfaring er at livskvaliteten klart økes gjennom det å kunne utvikle mestringsfølelse i en anerkjent idrett.

Det skal understrekes at også brukernes familie og nærmiljø har sett meget oppmuntrende resultater av golfopplegget, slik at den positive effekten egentlig synes å kunne flerdobles.

En bedret livskvalitet er ikke bare begrenset til den enkelte deltager og nærmiljø, men også til de frivillige i golfklubben og andre som i ulik grad bidrar i prosjektet.

Ikke minst i samfunnsøkonomiske sammenhenger er det naturligvis av stor betydning med økt yrkesdeltakelse og frigjorte institusjonsdøgn, i tillegg til reduserte behandlingskostnader og mindre medikamentbruk.