4

De alt overveiende kostnadene i prosjektet relaterer seg til leie av trenerbistand samt leie av spilletid på golfsimulatorer om vinteren og golfbane/driving range om sommeren. Ingen av de som står bak prosjektet får noen form for godtgjørelse for sin deltagelse.

Den første finansieringen av prosjektet ble skaffet til veie via søknader til bl.a. Rådet for psykisk helse (Hjerteromaksjonen i 2004) og Stiftelsen for helse- og rehabilitering. Etter hvert har privatpersoner og organisasjoner som Lions- og Rotaryklubber, samt lokale banker støttet prosjektet ved å finansiere enkeltgrupper rekruttert fra nærmiljøet.

For årene 2009 til 2015 har Gjensidigestiftelsen støttet prosjektet med betydelige bevilgninger og det samme har The Resource Group AS, et selskap eiet av Anne Grete Eidsvåg og Kjell Inge Røkke. Til sammen dreier disse bevilgningene seg om nærmere kr. 34 mill. Sparebankstiftelsen DnB kom med som støttespiller i 2015 via kr. 2 mill. i gaver til et eget fremtidsrettet prosjekt i regi av Golf som Terapi.

Inntil 2010 ble all virksomhet finansiert via midler innhentet
fra prosjektets støttespillere. I dag er alle gruppene delfinansiert av midler fra de deltagende institusjonene, ikke minst pga de positive resultatene.
Dette gjelder ikke minst institusjonene/kommunene på Romerike som til nå har vært hovednedslagsfeltet for Golf som Terapi. 11 av 13 kommuner på Romerike er eller har vært med i prosjektet. Etter hvert er det også kommet midler fra Akershus Fylkeskommune og fra NAV til grupper rekruttert fra spesialisthelsetjenesten.
Totalt har prosjektet siden starten i 2004 blitt tilført nærmere kr. 10 mill.

I forbindelse med at Golf som Terapi har vært i virksomhet i 10 år ble det i 2015 søkt Rådet for psykisk helse om midler til å foreta en undersøkelse bl.a. om deltagernes vurdering av prosjektet. I desember 2015 fikk Golf som Terapi en meget betydelig bevilgning fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering knyttet til prosjektet: Kvalitetssikring av Golf som Terapi. Prosjektleder er spesialist i psykiatri Leif R300_golfoar Falkum og ansvarlig for utarbeidelse av spørreskjemaer og sluttrapport er professor i psykiatri Alv A. Dahl. Arbeidet ble sluttført i desember 2016.

De som står bak Golf som Terapi har god tro på at undersøkelsen vil vise så gode resultater at man etter hvert kan få det offentlige til å ta et hovedansvar for den videre finansiering av prosjektet.