4

De alt overveiende kostnadene i GsT-prosjektet relaterer seg til leie av spilletid på golfsimulatorer om vinteren og golfbane/driving range om sommeren samt til litt profesjonell trenerbistand. Administrasjon, oppfølging og øvrig arbeid utføres på frivillig og kostnadsfri basis fra de som står bak GsT.

Den første finansieringen av prosjektet ble skaffet til veie via søknader til bl.a. Rådet for psykisk helse (Hjerteromaksjonen i 2004) og Stiftelsen for helse- og rehabilitering. Etter hvert har privatpersoner og organisasjoner som Lions- og Rotaryklubber, samt lokale banker støttet prosjektet ved å finansiere enkelt-grupper rekruttert fra nærmiljøet. Ved synliggjøringen av de gode resultatene, ble også institusjonene/kommunene med på laget, og de har nå selv overtatt hovedansvaret for finansieringen av de stedlige golfgruppene.

En helt avgjørende forutsetning for den utvikling GsT har hatt, har imidlertid vært den betydelige økonomiske støtten som er kommet fra Gjensidigestiftelsen, The Resource Group AS som er eiet av Kjell Inge Røkke og Sparebankstiftelsen DNB. Disse 3 har bidratt med over 8 av totalt 12 mill. kr. som GsT har mottatt ved utgangen av 2022..

Gjensidigestiftelsen kom med allerede i 2009 og i 2014 fikk GsT en bevilgning som innebar at det på landsbasis kunne etableres 12 nye grupper fra Bodø i nord via Stavanger i vest til Sarpsborg i syd. 9 av disse gruppene er fremdeles i drift og i flere tilfeller er det tilkommet kommunalt finansierte knoppskytinger som en følge av gode resultater.

The Resource Group AS kom med i 2011 og har støttet enkeltprosjekter i flere år og ikke minst en 5 års samarbeidsavtale som GsT inngikk med Tyrilistiftelsen i 2018. Sistnevnte  to parter har hatt et godt samarbeid siden 2008, og avtalen går ut på at GsTs golfopplegg skal være en integrert del av terapidelen i Tyrilistiftelsens rusbehandlingsopplegg for elevene. Et forskningsprosjekt – godkjent av Norsk senter for samfunnsdata – skal kartlegge bl.a. elevenes erfaringer med GsT-opplegget. Prosjektet delfinansieres 50/50 av de to partene og GsTs andel blir finansiert av The Resource Group AS. I juli 2020 ble en rapport om resultatene av golfopplegget publisert i det engelske fagtidsskriftet Journal of Substance Use.

I løpet av årene har GsT utviklet et godt samarbeid med golfklubber rundt i landet som gjør en stor innsats for de GsT-gruppene de har under sine vinger. Flere av klubbene har sine utfordringer på økonomisiden, og etablering av innendørs golfsimulatorsentre har vist seg som positive tiltak for å bedre klubbenes økonomi. Via tre store gaver fra Sparebankstiftelsen DNB har GsT i perioden 2016 til 2022 kunnet bidra med finansieringsbistand til 9 golfklubber rundt i landet og ytterligere klubber står for tur. Som gjenytelse kan GsT-brukere trene og spille kostnadsfritt i en 5-års periode. Dette er tiltak som det er sterkt ønskelig å kunne videreutvikle.

I de senere år har GsT arbeidet for i sterkere grad å engasjere seniorgruppene i de samarbeidende golfklubbene. Dette har vist seg vellykket. Seniorenes frivillige arbeid har ikke bare medført at møteplassen oppfattes som meget positiv for brukerne, men også at kostnadene for gruppene er blitt betydelig redusert som en følge av at seniorene i stor grad har overtatt ansvaret også på trenersiden.