Prosjektperioden deles vanligvis inn i to faser:

Fase I
I fase I legges det stor vekt på å skape et godt idrettsmiljø preget av samhold, trivsel og motivasjon for læring. Denne opplæringsperioden varer i ca. ett år og de som ønsker det er da – stort sett – klare for å bli medlemmer i en golfklubb.

Fase II
I fase II arbeider man sammen med golfklubbene. Gjennom avtaler med klubbene stimuleres det til at klubbene blir en viktig del av den enkelte brukers sosiale nettverk. Det søkes å legge til rette for at golf skal bli en livslang og positiv idrettsaktivitet. En klar målsetning er dessuten å få flest mulig brukere tilbake til skolebenken eller ut i/tilbake til arbeidslivet.

 

Faser

Hva gjør opplegget med brukerne?

Et viktig element i golfopplegget er at det stimulerer til et godt sosialt fellesskap. Det at man har en helårs «møteplass» har vært av vesentlig betydning for den målgruppen man her henvender seg til. Golf er en «snill» sport med en romslig aktivitetsarena, og med anledning for individuell tilrettelegging. Ved å vekke interessen for golf hos brukerne, vil man oppnå at brukerne kommer seg ut, at de får økt fysisk aktivitet, mestring, sosial tilknytning til et idrettsmiljø, og ved dette også en bedre fysisk og psykisk helse. Vår erfaring er at livskvaliteten klart økes gjennom det å kunne utvikle mestringsfølelse i en anerkjent idrett.

Det skal understrekes at også brukernes familie og nærmiljø har sett meget oppmuntrende resultater av golfopplegget, slik at den positive effekten egentlig synes å kunne flerdobles.

En bedret livskvalitet er ikke bare begrenset til den enkelte deltager og nærmiljø, men også til de frivillige i golfklubben og andre som i ulik grad bidrar i prosjektet.

Ikke minst i samfunnsøkonomiske sammenhenger er det naturligvis av stor betydning med økt yrkesdeltakning og frigjorte institusjonsdøgn, i tillegg til reduserte behandlingskostnader og mindre medikamentbruk.